Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээт ажил

Сонгон шалгаруултад урьж байна

          
Гүйцэтгэх ажил:       УГСРАЛТЫН БРИГАД /АРМАТУР, ХЭВ ХАШМАЛ/
          
Сонгон шалгаруулалтын хугацаа:    2014.03.01 - 2014.03.14         Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруултад урьж байна    
  
          
Гүйцэтгэх ажил:ЗАМ ТАЛБАЙ, ЛОТКИ, СУДАГ, СУВАГ ХООЛОЙ, ХУДАГ, ХАШААНЫ АЖИЛ, ЖИЖҮҮРИЙН БАЙР
          
Сонгон шалгаруулалтын хугацаа:    2014.03.01 - 2014.03.10         Дэлгэрэнгүй